Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Econòmica

Informació sobre actes de gestió administrativa, amb repercussió econòmica o pressupostària, així com informació de caràcter estadístic de l'administració Local

Dins d'aquesta categoria es publica la següent informació de caràcter econòmic:

 

Informació sobre els contractes: el seu objecte, durada, import de licitació i d'adjudicació, procediment utilitzat per a la seua celebració, instruments a través dels quals s'hi haja publicitat, nombre de licitadors participants en el procediment, identitat de l'adjudicatari, modificacions del contracte, desistiment i renúncia dels contractes.

Convenis subscrits: parts signatàries, objecte, termini de durada, modificacions, obligats a la realització de les prestacions i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes. També es publiquen les encomanes de gestió, identificant el seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i subcontractacions realitzades.

Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

Informació de caràcter pressupostari, identificant les principals partides assignades als diferents organismes i entitats i incloent el seguiment de la seua execució.

L'informe anual sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, previst en l'article 17.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Informació sobre els comptes anuals, així com els informes d'auditoria i fiscalització dels quals siguen objecte. Retribucions íntegres percebudes anualment pels alts càrrecs. La publicació es realitza respecte de les retribucions percebudes en l'exercici immediatament anterior

Resolucions de compatibilitat que siguen concedides als empleats públics així com les autoritzacions per a l'exercici d'activitats privades concedides a un alt càrrec una vegada haja cessat del seu lloc públic.

Informació de caràcter estadístic que permeta valorar el nivell de compliment i la qualitat dels serveis públics per ells prestats.